Rolą strony społecznej (stowarzyszeń lokalnych i ogólnokrajowych, fundacji, niezależnych mediów, ośrodków opinii, kościołów i związków wyznaniowych oraz struktur innych niż aparat władzy) jest zapewnienie należytej partycypacji społeczeństwa w obiegu informacji oraz w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach sprawowania władzy. Tutaj możemy mieć do czynienia z różnymi rozwiązaniami, gdzieś pomiędzy decydowaniem a jawnym zwalczaniem. Hierarchia poziomów uczestnictwa społecznego w sprawowaniu władzy wygląda mniej więcej tak:

- decydowanie,

- współpraca,

- partycypacja,

- udział pro forma,

- ignorowanie,

- izolacja,

- wykluczenie,

- prześladowanie.

Warto samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym miejscu jesteśmy dzisiaj jako społeczeństwo jeśli chodzi o poziom partycypacji społecznej i jeśli chodzi o zgodność systemu politycznego z wartościami wyznawanymi przez Polaków. Jest oczywiste, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by cały system ocenić jako partycypacyjny i zgodny z cywilizacyjnymi wartościami, w które większość z nas wierzy.

Czytaj więcej:

http://stopwiatrakom.eu/okiem-prawnika2/2217-partycypacja-spo%C5%82eczna-w-sprawowaniu-w%C5%82adzy-jest-warunkiem-stabilno%C5%9Bci-i-efektywno%C5%9Bci-ka%C5%BCdego-systemu-politycznego.html