Drukuj
Odsłony: 1469

Przypominamy o bardzo ważnej zmianie przepisów dotyczących stowarzyszeń.

19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy  zaczęły obowiązywać od 20 maja 2016 r. Do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia mają czas, żeby w pełni dostosować się do nowego kształtu Prawa o stowarzyszeniach. Odnośnie stowarzyszeń zwykłych, które działały przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 20 maja 2016 r. to takie stowarzyszenia muszą uzyskać wpis do nowej ewidencji. Mają na to czas właśnie do 20 maja 2018 r. Jeśli wpisu nie uzyskają, zostaną rozwiązane z mocy prawa. Dopóki nie dokonają wpisu, działają na podstawie starych zasad.
Działające dziś stowarzyszenia zwykłe, po wejściu w życie przepisów nowelizacji (od 20 maja 2016 r.), będą miały do wyboru albo dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać wpis do nowej ewidencji prowadzonej przez starostę albo nie dostosowywać regulaminów i nie uzyskiwać wpisu (likwidacja stowarzyszenia z urzędu).
Zgodnie z nowelizacją Prawo o stowarzyszeniach, regulamin powinien zawierać informacje o:
•    nazwie
•    celu lub celach i środkach działania
•    terenie działania i siedzibie
•    sposobie nabycia i utraty członkostwa
•    zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
•    zasadach zmiany regulaminu
•    zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
Dodatkowo, w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Do tej pory stowarzyszenia zwykłe środki na swoją działalność mogły pozyskiwać wyłącznie ze składek członkowskich. Po zmianie przepisów stowarzyszenia mogą być finansowane z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji. To duże ułatwienie dla osób, które zaangażowały się w działalność społeczną ale z różnych względów nie zorganizowały się w stowarzyszenia rejestrowe.
Dokumenty, które należy złożyć w urzędzie prowadzącym ewidencję stowarzyszeń (dotyczy istniejących stowarzyszeń zwykłych):
1. wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń. Wniosek powinien zawierać datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (starosty lub urzędu miasta), adres siedziby stowarzyszenia zwykłego, podpis przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu. W związku z tym, że jest to „przerejestrowanie” już działającego stowarzyszenia zwykłego warto we wniosku podać dotychczasowy numer w wykazie stowarzyszeń zwykłych oraz REGON, NIP.
2. regulamin działalności – w wersji  nowo uchwalonej na zebraniu członków podpisanej przez przedstawiciela (członków zarządu).
3. protokół z zebrania wraz z podjętymi uchwałami (uchwała o zmianie i przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela lub zarządu, komisji rewizyjnej).
4.  lista obecności (imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy członków).
 5. dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu (mię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
 6. dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL).
Warto „przerejestrować” się jak najszybciej by mieć czas na ewentualne poprawki jeśli organ nadzorujący czyli właściwy Starosta wezwie stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku o wpis do nowej ewidencji lub załączonych do niego dokumentów.

Źródło:
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1991867.html
http://stopwiatrakom.eu/aktualnosci/2005-stowarzyszenia-zwyk%C5%82e-musz%C4%85-si%C4%99-przerejestrowa%C4%87-jak-najszybciej-do-nowej-ewidencji-stowarzysze%C5%84.html

Załączamy pismo Starosty Radomskiego do Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO informujące zmianach w przepisach Prawa o Stowarzyszeniach. To przykład dobrej praktyki jaka powinna na co dzień gościć w naszych urzędach.

Strona pierwsza pisma ze Starostwa Powiatowego Radom (pdf)

Strona druga pisma ze Starostwa Powiatowego Radom (pdf)