STATUT
Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.    Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich „Wspólna Sprawa”, zwane dalej “Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855, ze zm.)  oraz postanowień niniejszego statutu.

2.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na rzecz ogółu społeczeństwa.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Borowe 52  w gminie Mogielnica.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i powoływać biura.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać logo ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi, międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania. Stowarzyszenie może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.


Rozdział II
Cele i sposoby działania

§9

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§10

1.    Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

2. Celami Stowarzyszenia są również:
1)    działania na rzecz racjonalnego i zgodnego z zasadami humanizmu wykorzystywania przestrzeni;
2)    wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i wsi w działaniach na rzecz ochrony środowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
3)    opiniowanie i wpływ na planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego;
4)    działanie na rzecz korzystnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych z lokalizacją inwestycji oddziałujących na środowisko i jakość życia mieszkańców;
5)    działania kulturalno-oświatowe i sportowe;
6)    propagowanie zasad praworządności oraz działania na rzecz wyeliminowania sytuacji korupcjogennych w środowiskach samorządowych i administracji państwowej;
7)    edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych istotnych dla życia współczesnego człowieka;
8)    popularyzowanie wśród społeczności lokalnych oraz władz samorządowych postaw prospołecznych i proekologicznych;
9)    propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej historii Polski, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    Aktywizację społeczności lokalnych do świadomego udziału w procesie rozwoju i ochrony obszarów miejskich i wiejskich.
2)    Popularyzację wiedzy z dziedziny ekologii, ochrony przyrody i środowiska.
3)    Propagowanie  i wspieranie każdej formy aktywności społecznej w dziedzinie ekologii, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, rękodzieła i twórczości ludowej, produkcji  zdrowej żywności.
4)    Opiniowanie, podejmowanie działań informacyjnych, administracyjnych i prawnych w zakresie wszelkich inwestycji  i przedsięwzięć oddziałujących na środowisko naturalne.
5)    Prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach będących w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia.
6)    Organizowanie przedsięwzięć z zakresu ekologii, edukacji, kultury i sztuki, sportu i turystyki, twórczości ludowej, w tym: spotkań, szkoleń, zajęć, prelekcji, festynów, obozów i kolonii.
7)    Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem miast i wsi.
8)    Zapobieganie dewastacji i wprowadzaniu niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym oraz ochrona środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
9)    Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, wspieranie lokalnych społeczności działających na rzecz ochrony środowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
10)    Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka i obywatela oraz w zakresie problematyki historycznej, kulturalnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem historii
prawa i państwa polskiego oraz podtrzymywanie tradycji narodowej.
11)    Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
12)    Udział w procedurach planistycznych w zakresie planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach administracyjnych w Polsce.
13)    Udział, jako organizacja społeczna i organizacja ekologiczna, w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i w innych postępowaniach sądowych.
14)    Nieodpłatne wydawanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.
15)    Wymiana informacji oraz współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami mającymi zbieżne cele statutowe.

§ 12

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych,
2)    członków wspierających,
3)    członków honorowych.

§15

1)    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zamieszkująca  na terenie Polski, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która ukończyła 18 lat i złożyła
pisemną deklarację zawierającą rekomendację przynajmniej trzech członków Stowarzyszenia;
2)    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3)    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, Zarząd, uchwałą podjętą nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4)    Członkiem honorowym staje się na drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§16

1.    Członek zwyczajny ma prawo do:
1)    czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2)    korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
3)    zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
4)    udziału w zebraniach, zajęciach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5)    zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

2.    Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)    aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
2)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3)    uczestniczenia w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia;
4)    regularnego opłacania składek.

§17

1.    Członek wspierający i honorowy nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni.
2.    Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3.    Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.

§18

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b)    śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c)    skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
d)    wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
e)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
f)    braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

2.    Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

3.    W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i d), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

4.    Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.


Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia


§19

Władzami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.

§20

1.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2.    Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
3.    Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.


Walne Zebranie Członków

§22

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)    z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b)    z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§23

1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.    Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,  miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, tj. 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, to zwołuje się zebranie w drugim terminie w tym samym dniu 30 minut później. Zebranie to jest prawomocne przy obecności 1/3 uprawnionych do głosowania.

3.    Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a)    Zarząd,
b)    Komisja Rewizyjna,
c)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.    Wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni o Walnym Zebraniu co najmniej na 10 dni przed jego terminem sms-em, mailem lub pocztą, na adres podany wcześniej Zarządowi. Zarząd prowadzi listę adresów korespondencyjnych i mailowych członków Stowarzyszenia, a każdy członek jest zobowiązany do jej aktualizowania. W przypadku braku dokonania przez członka aktualizacji adresu mailowego, jeżeli informacja zostanie przesłana na adres znajdujący się na liście prowadzonej przez Zarząd, członka uznaje się za powiadomionego o Walnym Zebraniu.

7.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą  większością głosów.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)    określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2)    uchwalenie statutu i jego zmian,
3)    uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4)    wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)    ustalanie wysokości składek członkowskich oraz uchwalanie planu dochodów i wydatków;
8)    podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
9)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
10)    podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
11)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12)    inne, wynikające z niniejszego statutu.


Zarząd

§25

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2.    Zarząd składa się z 2-7 członków, spośród których wybiera się: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba, że Statut zastrzega w określonych kwestiach inaczej.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:
1)    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)    realizacja planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
3)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej i księgowej Stowarzyszenia,
5)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6)    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
7)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8)    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
9)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10)    uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.


Komisja Rewizyjna

§27

1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego.
3.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący.
4.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§28

1.    Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a)    nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)    występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)    ocena pracy Zarządu, w tym całorocznych sprawozdań i bilansu,
4)    prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5)    zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
6)    składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
7)    wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie bezczynności,
8)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§30

1.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.    Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3.    Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa:
a)    po upływie kadencji, na którą byli powołani,
b)    w przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c)    w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
d)    przypadku odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.


Rozdział V
Majątek i fundusze

 §31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§32

1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a)    składki członkowskie,
b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu,
c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.    Stowarzyszenie realizuje płatności przelewem lub gotówką.

§33

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;
2)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


Sposób reprezentacji

§34

Dla składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie: Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§35

1.    Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3.    W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855, ze zm.).


Do pobrania STATUT w formacie pdf